Frågor till Falupartiet från Falu FUB.

Falu FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn ungdomar och vuxna) vill med denna enkät undersöka hur partierna ser på våra funktionsnedsatta medlemmars förutsättningar till ett värdigt liv den kommande mandatperioden i Falu kommun. Enkäten går till samtliga partier som är representerade i Falu kommunfullmäktige. Vi vill ha svar på enkäten senast 14-08-20. Resultatet kommer att presenteras för våra medlemmar och eventuellt även i lokalmedia. Vi kommer även att redovisa eventuellt uteblivet svar som förmodligen kommer att tolkas att partiet inte har något engagemang kring de funktionsnedsattas situation. Frågor kring enkäten besvaras av avsändaren till detta mail.

Med vänlig hälsning

FALU FUB

Lars Jalkevik Ordförande Falu FUB på styrelsens uppdrag.

 

Fråga 1.

2014 återinfördes habiliteringsersättningen för personer i daglig verksamhet i Falu Kommun. Hur ser ert parti på frågan?

Ersättningen ska bibehållas under mandatperioden _X_

Ersättningen skall omprövas under mandatperioden ___

Ersättningen bör avvecklas under mandatperioden ___

 
Falupartiets kommentar: Falu Kommun måste inte betala habiliteringsersättning så det är ett rent politiskt beslut
 
Fråga 2.

I Falu kommun har funktionsnedsatta rätt till kontaktperson även om man har daglig verksamhet och gruppboende. Vad anser ert parti om det.

Rätten ska bibehållas under mandatperioden. __X_

Rätten ska omprövas under mandatperioden. ___

Rätten ska avvecklas för personer som deltar i daglig verksamhet och/eller bor i gruppboende under mandatperioden ___

 

Falupartiets kommentar: Sett till domar så anser man att gruppbostad och daglig verksamhet ger ett tillräckligt socialt liv. Falupartiet tycker ändå det är mycket bra att vi kan ge så många som vill ha kontaktperson den insatsen då det ger möjlighet till enskilda aktiviteter som berikar tillvaron. Det förbygger säkert mycket ohälsa och för individen skapar det friheten att inte alltid vara hänvisad till att göra någonting i grupp.

 
Fråga 3.
I kommunens plan för lika rättigheter och möjligheter anges att kommunens medarbetare skall spegla kommunens invånare. Kommer ert parti att avsätta ytterligare medel (resurser) för att funktionsnedsatta får möjlighet att beredas arbete inom arbetslivet?

Vårt parti kommer att verka aktivt för detta __X_

Vårt parti kommer att pröva frågan under mandatperioden ___

Vårt parti kommer inte att medverka till att genomföra detta ___

 

Fråga 4.

I kommunens plan för lika rättigheter och möjligheter anges att kommunens medarbetare skall spegla kommunens invånare Hur ser ert parti på möjligheten för funktionsnedsatta får möjlighet att beredas arbete i Falu Kommun?

Vårt parti kommer att verka aktivt för detta __X_

Vårt parti kommer att pröva frågan under mandatperioden ___

Vårt parti kommer inte att medverka till att genomföra detta ___

 
Falupartiets kommentar fråga 3 och 4: LSS ger idag bidrag till Café Reko på bibliotektet för att brukare ska få möjlighet till en arbetsmarknadsåtgärd på sikt. I andra kommuner med ansvar för arbetsmarknadsfrågor så har politiker "pekat med hela handen" och slagit fast att viss % av kommunens platser ska gå till funktionsnedsatta. Här i Falu Kommun har AIK alla kommunens pengar för att bekosta den del som kommunen betalar för arbetsmarknadsåtgärder. LSS har ingen som får ta del av pengarna. Det är alltid bra med mer pengar men det går även att göra tydliga prioriteringar på befintliga anslag.
 
Fråga 5
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att aktivt medverka till att de individer som tillhör LSS (LASS) och är boende på grupp- eller serviceboende samt eget boende med assistans: erbjuds återkommande hälsokontroller (fysiska och psykiska) och eventuell behandling/åtgärd för att förbättra dålig hälsa. Detta via nyinrättande av specialistkompetens i Kommunen i samverkan med Landstingets personal.

Vårt parti kommer att verka aktivt för detta ___

Vårt parti kommer att pröva frågan under mandatperioden ___

Vårt parti kommer inte att medverka till att genomföra detta _X__

 
Falupartiets kommentar:
Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterska. Individer som tillhör gruppen LSS (LASS) har samma rätt till hälso- och sjukvård som alla andra medborgare. Det är många som har en läkarkontakt inom olika områden och sjuksköterskorna ger råd om behovet av hälsovård.
 
Fråga 6
Kommer ert parti under kommande mandatperiod att aktivt medverka till att de individer som tillhör LSS (LASS) och är boende på grupp- eller serviceboende samt eget boende med assistans kan kontakta en Kommunal ”fixarmalte” för att få åtgärdat problem i boendet – hjälp med svårigheter att installera tekniska hjälpmedel – hjälp vid problem med dator, telefon mm. Detta till ”självkostnadspris”. Personal på boenden har dels inte all kompetens och får inte (pga. försäkringsfrågor) hjälpa till med alla svårigheter de boende har.

Vårt parti kommer att verka aktivt för detta ___

Vårt parti kommer att pröva frågan under mandatperioden ___

Vårt parti kommer inte att medverka till att genomföra detta __X_

 
Falupartiets komentar: Falupartiet vet inte hur det fungerar med "fixarmalte" men när det gäller tekniska hjälpmedel så står landstinget hjälpmedelscentral för all service. Flera använder tjänster med "rutavdrag" som i många fall beställs av företrädare.
 
Fråga 7:

Kommer ert parti under kommande mandatperiod att aktivt medverka till att de individer som tillhör LSS (LASS) och är boende på grupp- eller serviceboende samt eget boende med assistans införa ekonomiskt stöd för ledsagare som täcker in kostnader för resor och utlägg som denne har i samband med att en omsorgstagare vill genomföra en resa med övernattning/ar (semester) - som alla icke funktionsnedsatta kan genomföra på egen hand (utan ledsagning) samt att införa ekonomiskt stöd för ledsagare så att omsorgstagaren ej behöver betala ledsagaren kostnader för bio, teater fotboll etc.

Vårt parti kommer att verka aktivt för detta ___

Vårt parti kommer att pröva frågan under mandatperioden ___

Vårt parti kommer inte att medverka till att genomföra detta __X_

 

Falupartiets kommentar:

Insatser ledsagarservice är en begränsad insats och det finns t o m en dom från Falun i högsta instans som säger att det inte ska utgå någon ekonomisk ersättning från kommunen för ledsagarens utgifter utan det faller på brukaren. Ska man gå på bio, fotboll och teater ska man ha en kontaktperson som har en omkostnadsersättning för dessa utgifter. Ledsagning ska endast användas till att ge stöd till och från en aktivitet men behöver man stöd under aktiviten borde man ha insatsen kontaktperson. Det finns flera vägledande domar som visar att insatsen ledsagning kommer att minska påtagligt då många använt insatsen till alla lösa problem som inte kunnat lösas på annat sätt.
 
Fråga 8

Kommer ert parti att medverka till att det avsätts mera medel för att kompetensutveckla personal inom LSS (personal som arbetar inom boende daglig verksamhet etc.) under den kommande mandatperioden.

Vårt parti kommer att verka aktivt för detta ___

Vårt parti kommer att pröva frågan under mandatperioden __X_

Vårt parti kommer inte att medverka till att genomföra detta ___

 

Falupartiets kommentar:

Det har kommit nya allmänna råd från Socialstyrelsen när det gäller krav på grundutbildning och fördjupad kompetens för omsorgspersonal som arbetar med funktionsnedsatta (SOSFS 2014:2 och meddelandeblad 2014/2). Tyvärr skickar staten inte med några pengar! Socialförvaltningen har 800 kr per omsorgsassisten och år och t ex en brandskyddsutbildning kostar 775kr och alla ska gå vart 3:e år. Socialförvaltningen ansöker om medel från personalkontoret för att kunna bedriva vissa utbildningar. Det är 17 stycket som får gå SVOK på sektionens kostnad och ca 10-12 personer som måste kunna teckenspråk och får det utöver sina 800 kr. Äldreomsorgen har flera statliga riktlinjer och krav på utbildning men har även fått pengar för att genomföra dessa i större skala. Det skulle givetvis vara synnerligen välkommet med ett riktat anslag för utbildninginsatser men det är helt en politiska fråga som måste ställas mot andra prioriteringar.

RSS 2.0