Beaktar majoriteten (S, C och MP) FN:s barnkonvention?

FN:s barnkonvention innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Totalt har 196 länder, inklusive Sverige förbundit sig att följa uppdraget och därmed förbundit sig att följa reglerna. Konventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

·        Artikel 3 säger att ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”.

·        Artikel 4 säger att ”Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till”.

·        Artikel 28 säger: Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis”

 

År 2002, efter en lång arbetsprocess, beslutade Faluns Kommunfullmäktige att anta en ”Barn och Ungdomsplan”. En speciell barnchecklista är kopplad till planen.

Under de senaste åren har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet gjort storsvulstiga satsningar och investeringar för att få ”ett större Falun”. Samtidigt har beslut fattats som innebär stora negativa konsekvenser för Faluns barn och kommunens kärnverksamheter.

·        Under de senaste åren har kommunens verksamheter (omsätter 3 miljarder kronor) fått ramuppräkningar på mellan 0,5-1 %. När kostnadsutvecklingen samtidigt motsvarar 3-4% så innebär det årliga underskott och besparingar.

·        Falu Kommun är på väg att inrätta ett Kontaktcenter vilket kan bli en mycket bra och lönsam verksamhet för Falu Kommun. Däremot så motsätter vi oss majoritetens finansiering där man för över 11 mkr från kommunens övriga verksamheter men lämnar personalen kvar. Skolan, omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen står för 85 % av kommunens omkostnader. Inte svårt att räkna ut att det blir Faluns kärnverksamheter som får stå för den notan. Elva mkr motsvarar ca 22 tjänster.

·        Finansieringen av Kommunikationskontoret genomfördes på motsvarande sätt.

·        Ett framgångsrikt Skid-VM har nyligen genomförts. Arrangemanget gick med vinst år 2015. Men det majoriteten (S, C och MP) glömde att berätta är att en räkning kommer att debiteras Faluborna på 13,5 mkr/år i 30 år! Summan motsvarar ytterligare 27 tjänster.

·        Falun har satsat på ett nytt Södra Centrum med ett resecentrum och en ny knutpunkt. Investeringsbeloppet är tre siffrigt.

·        Köpt in Johansonska huset, Stationshuset, byggnader på Myran, osv.

·        Flera naturreservat har inrättats

·        Skydd har inrättats för vatten Salamander

 

Samtidigt verkar majoriteten (S, C och MP) helt glömt bort FN:s barnkonvention och att det bor barn I Falu Kommun

·        Ekonomikontoret påtalar varje år att grundskolan i Falun saknar 20-30 miljoner kronor (mkr) jämfört med andra svenska kommuner. Beloppet motsvarar ca 40-60 lärartjänster vilket tydligen inte bekommer majoriteten.

·        Efter vårens budgetfullmäktige så innebar majoritetens budgetbeslut att skolförvaltningen ska spara 30 mkr. Efter fackliga protester så gav man efter med 10 mkr. Fortfarande finns alltså ett besparingsbeting för skolan med 20 mkr vilket motsvarar ytterligare ca 40 lärartjänster.

·        Under hösten informerades Faluns politiker dessutom om att det finns ”nya dolda kostnader” på transporter, ekologisk/närodlade livsmedel, ventilation, dagvattenombyggnader, ökade städkostnader, källsortering, mm. Bara för skolans del har en ökad kostnad nämnts på 15 mkr/år vilket motsvarar ytterligare 30 lärartjänster. Syns inte kostnaden så finns den tydligen inte enligt S, C och MP.

·        Kultur och Fritidsnämnden saknar 3,3 mkr avseende kostnader för fastigheter på Lugnet. S, C och MP avser att klara den hyran genom att stänga fritidsgårdar i ytterområdena och lägga ner biblioteksfilialer. Samtidigt inrättas en ny fritidsgård i centrum (Kulturhuset Tio14).

·        Majoriteten i skolnämnden (S, C och MP) har beslutat att lägga ner Teknikverkstan.

 

Enligt SIRIS (Skolverket juni 2015) så utföll statistiken enligt följande:

Huvudman

Andel som uppnått godkänt i alla ämnen åk.9

Meritvärde

Komm.   grundskola Falun

76 %

214

 

Friskolor   Falun

86 %

240

 

Komm.   grundskola riket

75 %

220

 

Friskolor   riket

 

85 %

245

 

Alla   grundskolor snitt

77 %

225

 

 

Falu kommun har en för stor ekonomisk kostym. Trots en hög kommunalskatt och stor skattekraft får vi inte pengarna att räcka till. Den stora ekonomiska kostymen till trots kan man konstatera att Faluns skola får en relativt snål tilldelning i nationell jämförelse. Vi kan alltså konstatera att den politiska majoriteten i Falun i praktisk handling inte prioriterar skola, och detta börjar ge märkbara effekter i synnerhet inom grundskolan. Denna extremt viktiga skolform lyckas med stor ansträngning hålla näsan över vattenytan och det finns mycket små resurser att fånga upp och arbeta med de elever som hamnar efter eller de som behöver extra utmaningar.

Faluns grundskolor har inte råd att med kraft följa upp och agera när barn och unga hamnar efter eller helt ramlar ur systemet (exempelvis ”hemmasittare”). Faluns skolor har heller inte råd eller möjlighet att på ett strukturerat sätt följa upp och stimulera högpresterande elever. Utöver den redan pressade situationen möter vi liksom många andra kommuner den nya stora utmaningen med nyanlända barn med mycket varierande studiebakgrund. Om vi har svårt att klara en acceptabel nivå redan nu så riskerar utmaningen att bli ännu mycket tuffare inom kort. Det vi inte satsar på skola kommer vi att behöva satsa på socialtjänst istället, och det är inget framgångsrecept för Falu kommun.

 Våra frågor:

 1.      Är det den politiska majoritetens uppfattning att det är en sund och långsiktigt klok prioritering att tilldela skolan, (där grundskolan utgör den största delen), en snål budget?

 2.      Anser majoriteten (S, C, MP) att man i dagsläget uppfyller skollagens kanske viktigaste paragraf (4 § Syftet med utbildning i skolväsendet),…I utbildningen skall hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever skall ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan skall vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen?

 3.      Vilka konkreta åtgärder avser majoriteten att genomföra de kommande 3 åren för att fler elever i Falu Kommuns grundskolor ska lyckas uppnå målen i grundskolan?

 4.      Nämn minst 5 nya beslut du anser du att majoriteten (S, C och MP) antagit de senaste 5 åren som följt barnchecklistan dvs att ”Barn och ungdomars behov sätts i främsta rummet” och att majoriteten ”Verkligen ansträngt sig till de yttersta för barnens bästa”.

Falun 2016-01-24

Maria Gelin (falupartiet)                                            Björn Ljungqvist (moderaterna)

 
 
http://www.dt.se/opinion/insandare/varfor-smutskastar-oppositionen-faluns-skolor-1
 
http://www.dt.se/opinion/insandare/forklara-era-egna-beslut
 
http://www.dt.se/opinion/insandare/majoriteten-blundar-och-mp-sover
 
 http://www.dt.se/opinion/insandare/skulle-sd-svartmala-skolan
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0