Hoppbackarna eller vem är pojken med guldbyxorna?

Investeringen i Faluns hoppbackar försvarars av två argument. Det ena är att det är en viktig ungdomssatsning. Det andra är att hoppbackarna har stor betydelse för Skid-VM och Faluns tillväxt.
Hur stor betydelse hoppbackarna egentligen har för Faluns ungdomar kan diskuteras när man samtidigt nedrustar skolan, stänger fritidsgårdar, tar bort barnkulturstödet, tar åtta år på sig att bygga en skatepark, planerar att stänga biblioteksfilialer, planerar att stänga sommarkollo, drar ner på föreningsstödet (genom ökade avgifter) och bortprioriterar 110 meters banan för ungdomarna.

Hur stor betydelse hoppbackarna egentligen har för skid -VM och Faluns tillväxt kan diskuteras när man samtidigt har ett gigantiskt underhållsbehov/investeringsbehov för kommunens fastigheter, Södra centrum, resecentrum, vindkraft, Egnellska huset, Lugnetbadet,  Tisken, Sågmyra skolan, Aspeboda skolan, sanering av Södra skolan, pelletsfabrik,  seniorboende, eleveinternat, fjärrvärme/fjärrkyla, elnät i Säter, multihallen i Enviken, Vidåsfastigheterna i Sågmyra, Falu Tekniska Centrum, behov att satsa på vattenledning från Lennheden och avlopp i glesbygden.

Ett skid VM i Falun innebär bra mycket större investeringar än bara två mindre hoppbackar för 5 miljoner kronor. Ytterligare investeringar krävs på hoppbackar, lifter, pistmaskiner mm. En realistisk plan och budget är i det sammahanget ett litet krav från oss. Hur stort är investeringsbehovet, vem ska betala kapitalkostnaderna och stå för underhållet på Lugnet? Än så länge finns ingen frivillig.

Falupartiet är inte populister utan realister. Vi styrs vare sig från Stockholm eller Bryssel, utan av Falun . Tack och lov för det.

Västra skolan ur en skolpolitikers perspektiv.

Beslutet/löftet att Västra skolan skulle få vara kvar som högstadieskola fram till vårterminen 2011 har tagits av samtliga politiker i Falu kommun ända upp till kommunens högsta beslutande organ-Kommunfullmäktige. Skolnämnden får av Kommunfullmäktige en ekonomisk ram som bygger på faktiskt antal barn/elever. Man kan likna det vid att varje barn bär runt på en ryggsäck (skolpeng) med pengar som ska täcka den elevens behov av personal, lokaler, läromedel, mat osv. Ryggsäcken för en högstadieelev i Falun motsvarar 85 000 kronor per barn och år. För elever som går på en liten skola (30-40 elever) får lite mera pengar i sin ryggsäck och kommer då upp i cirka 90 000 kronor per elev. Trots ett extra ekonomiskt stöd så är det väldigt svårt för en liten skola att skapa en godtagbar undervisningssituation för eleverna. Samma resonemang har förts vid diskussionen kring nedläggning av Övertänger (nedlagd), Lumsheden (nedlagd) och Toftbyn (är kvar). Fyrtio elever på Västra skolan generar ryggsäckar som tillsammans motsvarar ca 3,6 miljoner kronor.
Om man låter Västra skolan vara kvar fram till vårterminen 2011 så har skolnämndens politiker tre möjliga lösningar:

  • Eleverna får bara den skolpeng man genererar tillsammans (3,6 miljoner kronor). Västra skolans personal har då inte en chans att ordna en bra utbildningsmiljö och eleverna kommer att få mycket svårt att nå målen.
  • Västra skolan fortsätter på liknade sätt som idag och Skolnämnden finansierar det genom att ta merkostnaderna på 5-6 miljoner kronor från de andra barnens/elevernas ryggsäckar.
  • Västra skolan fortsätter på liknande sätt som idag och Skolnämnden ber Kommunstyrelsen skjuta till de 5-6 miljoner som fattas.

Den ovanligt höga merkostnaden för att bedriva Västra skolan ytterligare ett år var svår att förutse. Dels har elevantalet minskat mera än förväntat. Dels är den erfarenhet vi har av andra småskolor att dom behövt cirka 1 miljon kronor i extra anslag för att klara en godtagbar kvalité. På Västra har det visat sig att man behöver 5-6 miljoner extra för att klara samma kvalité. Den störtsa merkostnaden består av lokalkostnader. Eleverna på Västra får, trots att vi tillskjuter 5-6 miljoner sämre förutsättningar än Faluns andra elever. Att få eleverna att klara målen i nian med hjälp av 3,5 lärartjänster i 16 olika ämnen är en mycket svårplanerad verksamhet. Dessutom måste eleverna delvis ta sig till andra skolor för att få tillgång till specialsalar och lunch. Skolnämnden konstaterar därför att det inte går att bedriva en försvarbar undervisning på Västra skolan ur vare sig ekonomisk, social eller pedagogisk synvinkel med så få elever som 30-40. Fortsatt undervisning på Västra nästa läsår kommer inte att gynna eleverna.

 


Politik är förändringsarbete.

Det är lustigt det här med politik. Det är en av de få områden du kan välja att göra karriär i med mycket stigande ålder. Många blir politiskt aktiva först när de blir pensionärer -"för det är då man har tid". Ändå är det folkvalda politiker som styr det mesta i samhället som kommun, landsting och stat. Därmed hade det också varit att föredra att ålder, och kön hade haft en jämnare fördelning. Men icke!
Politik är också en av de områden många människor säger att man "inte bryr sig om". Ändå är det allt som rör sig i samhället. När jag träffar ungdomar/elever brukar jag fråga vad politik är? Till sist kommer vi gemensamt fram till att skolan, boendet, maten, fritidsgården. äldreomsorgen. försörjningstödet, föreningslivet , vägarna, flyget, miljön, klimatet osv. faktiskt är politik. Ett samhällsintresse som innehåller precis allt.
För två veckor sedan hade jag ett frukostmöte med en ung  (18 år) spännande politiker som inte är med i Falupartiet. Hon hade fått höra att hon vare sig skulle "kuppa", försöka bli ungdomsordförande eller ta plats  i den "manliga maktstrukturen". Skäms "mogna gubbar" som har ett sådant omoget beteende. Med ert sätt kommer vi aldrig att få någon föryngring i politiken. Jag hoppas verkligen medborgarna slår klacken i backen och kryssar rätt person, även fast det inte är en Falupartist!

Det kom ett brev från en av mina äldre partikamrater:
"Jag känner ingen entusiasm för det kommunalpolitiska arbetet. Processen är lång och omständig. Frågor ältas och blir urvattnade. Många sitter bara med på möten för att få ut sina arvoden. Andra som tex. jag själv, sitter tysta därför att man inte har haft tid att läsa in underlagen eller begriper frågan. Vissa politiker och tjänstemän kör dolda agendor, där skateparken blir fina exempel. Andra byter kappan efter vinden. Många  personer i falupolitiken (utanför Fap alltså) tycker jag saknar profil. Det finns bara ett fåtal undantag tex. xxxxx
Det  är åt h-vete att så gamla personer som jag ska styra det här samhället. Falupolitiken tillhör er som är yngre och har entusiasmen. Falupartiet är ett lysandede undantag i mörkret. Principfasta, konsekventa, ansvarskännande och roliga"

Det är du som väljer! Kvinna, man, gammal, ung, svenskkfödd eller utlandsfödd. Rösta rätt i september 2010, för det är faktiskt du som avgör vilka politiker som ska styra ditt samhälle.

Är offentlig sektor till för medborgaren?

Till min proffession är jag sjuksköterska och jobbar på akutmottagningen i Falun. Vissa dagar längtar jag dit mer än vanligt. Dels för att jag trivs med mitt arbete och är stolt över mitt yrkesval. Men ibland också för att vi alltid  arbetar med patienten/medborgaren i fokus. Det är något jag allt för ofta kan känna  brister i kommunen. Personalen på en akutmottagning har inget annat val. Vi måste ständigt  prioriotera vilka arbetsuppgifter som är viktigast. Vid större olyckor och sjukdom, är alla alltid helt införstådda med var och ens uppgift. Alla vet vem som leder arbetet och vad som ska göras.  Det är till och med så att vi har bestämda platser kring patienten. En assisterar andningen, en tar blodprover, en ger läkemedel, en för journal osv, trots bristande resurser. Vi har  handlingsplaner, checklistor och kvalitetssäkringar för i stort sett allt. Krav på ständig utveckling och fortbildning.
Den kommunala världen, som också är offentlig sektor, förvånar mig ibland. Exempel!

  • Personal som frågar mig som politiker vilka arbetsuppgifter man ska prioritera bort fastän man har en chef som leder arbetet.
  • Ett städavtal där man protesterar mot att eleverna måste hänga upp sin egen jacka, ställa skorna i skostället och personalen som "tvingas" frosta av sin egen frys.
  • Kommunala förvaltningar som i "akutsituationer" svarar - Vi brukar inte arbeta så!
  • Politiska beslut som skulle behöva en konkret handlingsplan, där man ändå väljer "den lättaste vägen" -  att ta informationen till protokollet.
  • Ständigt inrättande av "nya funktioner", men ingen som ifrågasätter om alla "gamla funktioner" behövs (man blir ju obekväm).


Oavsett om vi är politiker eller tjänstemän i offentlig sektor så måste vi ta en rejäl fundering på - Vem är vi till för? En del kommunala politiker och tjänstemän skulle definitivt behöva prao på en akutmottagning. När larmet går är det bara att gilla läget!


RSS 2.0