S, V och mp lurar Faluborna!

 I september 2010 satt samtliga partier i Falun och lovade på förskolan Främby hus ”att nu ska barngrupperna minska”. En ny majoritet (s, v och mp) tillträdde i Falun 2011. Under två år (2011-2012) har s, v och mp satsat 35  miljoner kronor på Faluns kommunala förskolor och grundskolor för att:

# Öka personaltätheten på förskolan.

# Minska storleken på barngrupperna (= i lokalerna) på förskolan.

# Ge stöd åt ”barn i behov av särskilt” stöd inom grundskolan.

# Ge ökat stöd för elever med rätt till studiehandledning på modersmålet.

# Bibehålla kvalite´n inom grundskolan.

 

De 35 mkr motsvarar cirka 70 nya tjänster för den kommunala skolan. Vad har då satsningen fått för effekt utifrån majoritetens egna rapporter?

# Barngrupperna inom förskolan är lika stora som år 2010 ( = 6,1 barn/anställd).

# Enligt delårsbokslut 2012 så är det nu ”en minskad personaltäthet i grundskola, förskoleklass och fritidshem”.                                                                                                          

Politikerna i skolnämnden hade kunskap om att majoritetens (s, v och mp) planer år 2012 innebar en besparing på 20 mkr för kommunens gymnasium. Den neddragningen var framförallt ett resultat av minskade elevkullar. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville inte genomföra några besparingar under 2012. Underskottet är nu uppe i 26 miljoner kronor. Frigymnasierna har dessutom rätt till samma ersättning som kommunen själv använder. Majoritetens beslutsångest kan därmed  innebära ett underskott på gymnasiet med cirka 44 miljoner kronor under 2012. Faluns majoritet saknar både handlingskraft och trovärdighet.

 


Vänsterpartiet försvagar den kommunala skolan.

Friskolorna har enligt lagstiftningen rätt till lika stor skolpeng som kommunen själv använder. Skollag och läroplaner skall följas oavsett om skolan är privat eller kommunal. Skolinspektionen är en statliga tillsynsmyndigheten som kvalitetsgranskar alla skolor i Sveriges för att alla barn ska få en likvärdig skola. Som politiker kan jag påverka hur kommunens skolor använder pengarna. Däremot bestämmer friskolorna själv över sin ekonomi.

Majoriteten i Falun (s, v och mp) har lagt sin tredje budget och deras planer bara försvagar den kommunala skolan. Detta genom att man fattar centrala beslut och accepterar höga kostnader för kommunens stödverksamheter. Den kommunala skolpengen betalar tex
# ”Dubbel administration” genom skolförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.
# En genomsnittlig hyra på 932 kronor/m2. .
# Samtidigt är underhållsnivå av fastigheterna rekordlåg.
# En ny kostorganistion inrättdes 2011 vilken ökar kommunens kostnader med flera miljoner kronor per år.

Vänsterpartiets senaste utspel att tillföra ytterligare pengar till det kommunala gymnasiet för att öka deras konkurrens möjligheter kommer att få motsatt effekt. Då får befintliga friskolor ännu mer pengar att använda och ytterligare friskolor stimuleras att etablera sig i Falun. Vem är det som göder kapitalisterna?
Falun måste snarast minska kostnader på kommunens stödverksamheter och införa intraprenad vilket ökar de kommunala skolornas självbestämmande. Annars kommer snart all kommunal verskamhet att möta samma öde som LSS där Falun bara har privata utförare kvar.

RSS 2.0