Svar på frågor från Autism & Asperger föreningen Dalarna.

Hej!
Ledsen att Falupartiets svar dröjt, men vi ville ta reda på lite fakta från kommuens förvaltningar innan vi skickade in vårt svar.
Falupartiet svarar inte på alla frågor för vi kan som lokaparti inte påverka försäkringskassan och statliga beslut kring LSS. Dessutom är det politikerna som ska sätta upp mål, strategier och anslå medel. Kommunens tjänstemän verkställer och detaljstyr i sin egen verskamhet. En politiker ska aldrig besluta om verksamhetsfrågor så länge tjänstemännen följer lagar, regeler, mål, stategier, osv med tilldelade medel.
 
Hur tänker ditt parti säkerställa att personer med funktionsnedsättning som bor i LSS-bostad inte får merkostnader på grund av detta och får en dräglig ekonomisk situation?
 
Enligt socialförvaltningen så varierar hyrorna på gruppbostäderna i Falun. Men den nya gruppbostaden på Ekvägen kommer att ha en hyra på 5.500 kr då det motsvarar de belopp som går att söka bostadstillägg på Försäkringskassan. Det innebär att socialnämnden subventionerar de sex lägenheterna med totalt 161.000 kr d v s ca 27.000 kr per lägenhet och år.
 
Hur arbetar ditt parti för att säkerställa att personalen i LSS-verksamheter har autismspecifik kompetens?
 
All personal ska ha en omvårdnadsutbildning så långt det är möjligt. Det finns många olika funktionsnedsättningar som ska ha insatser via LSS. Falu Kommun arbetar med att skapa grupp- och servicebostäder med olika inriktningar som riktas mot olika målgrupper för att kunna höja personalens kompetens mot det olika funktionsnedsättningars behov av kunskap inom ett visst område. T ex autism, demens, teckenspåk, psykiatri och fysisk omvårdnad.
 
Hur tänker ditt parti arbeta för att personer med autism som bor i LSS-bostad får sina individuella behov av aktiviteter, fritidssysselsättning och sociala kontakter tillgodosedda så att LSS mål om full delaktighet i samhällslivet kan uppnås?
 
Det finns båda individuella och gruppaktiviteter i alla grupp- och servicebostäder. Falu kommun har en generös inställning till kontaktpersoner och vi har idag totalt 210 kontaktpersoner. Alla som bor på våra grupp- eller servicebostäder och som vill ha en kontaktperson får detta beviljat. De flesta har omfattningen om en gång i veckan och det är utöver det som finns på boendet.
 
Hur tänker ert parti arbeta under kommande mandatperiod för att öka måluppfyllelsen för elever med autismspektrumtillstånd?
 
 -Genom att anslå riktade medel (XX mkr) till grundskolan för "barn i behov av särskillt stöd". Hur skolan använder medlen ska återredovisas till Kommunstyrelsen minst en gång per år.
- Genom att Kommunfullmäktige antar en kvalitetsdeklaration/garanti att ingen elev med misstänkt neuropsykiatrisk diagnos ska behöva vänta mer än 3 månader på en bas utredning (inför NPU =  Neuropsykiatriska enheten på Landstinget Dalarna). Garantin ska följas upp av Kommunfullmäktige årligen. Alla elever ska garanteras en individuell åtgärdsplan utifrån sina egna förutsättningar.
 
 Hur planerar ni i ert parti arbeta under kommande mandatperiod för att minska frånvaron för elever med autismspektrumtillstånd i er kommun?

 

Falu Kommun har under föregående mandatperiod startat ett systematiskt arbetssätt för att få "hemmasittande elever" åter till utbildning. Vad vi förstått så har det arbetet varit väldigt framgångsrikt och bör fortsätta.

 
Hur vill ni i ert parti säkerställa att rätt kompetens finns på skolorna och i kommunen centralt för att möta elever med funktionsnedsättningar som t ex autismspektrumtillstånd
 
För Falu Kommuns skolor finns en komptensförsörjningsplan antagen av kommunens skolpolitiker. Den ska revideras en gång per år och självklart följas av verskamheten. Dessutom bör Falu kommuns representant i PUD-rådet fortsätta dialogen med att utöka lärar-programmet (högskolan) med yttterligare kunskap kring elever med neuropsykiatrisk diagnos specifikt och didaktik rent generellt.
 
 Har kommunen specialpedagoger med särskild autismkompetens som ansvarar för och leder utformningen av det särskilda stödet, lärmiljön och handledning på kommunens skolor?
 
Enligt skolförvaltningen finns minst en specialpedagog/speciallärare inom varje rektorsområde i Falun, men ingen med fördjupade kunskaper inom autism. Inom grundskolan finns den bästa kompetensen inom autism hos en av rektorerna. Hon har, å andra sidan troligen den bästa kompetensen inom hela förvaltningen. Särskolan har pedagoger med kunskaper inom autismspektrat. Inom elevhälsan finns två pedagoger med fördjupad kunskaper och en med goda kunskaper. Förskolan har minst en specialpedagog med mycket goda kunskaper inom området.
 
 Har er kommun en särskilt anpassad undervisningsgrupp för elever med autismspektrumtillstånd som under kortare eller längre perioder har behov av det?
 
Det finns individuella lösningar och mindre undervisningsgrupper på en del skolor, men inte riktat bara till autismspektrumtillstånd
 
Kommer ert parti under nästa mandatperiod arbeta för att upprätta en sådan särskild undervisningsgrupp?
Hur planerar ni då att arbeta med att skapa en förbättrad delaktighet för elever med autismspektrumtillstånd som ofta har svårt att hantera socialt samspel, kommunikation och intryck i en stor grupp?
 
-Vi avser ju att anslå riktade medel (XX mkr) till grundskolan för "barn i behov av särskillt stöd". Hur skolan använder medlen ska återredovisas till Kommunstyrelsen minst en gång per år.
- Genom att Kommunfullmäktige antar en kvalitetsdeklaration/garanti att ingen elev med misstänkt neuropsykiatrisk diagnos ska behöva vänta mer än 3 månader på en bas utredning (inför NPU = Neuropsykiatriska enheten på Landstinget Dalarna). Garantin ska följas upp av Kommunfullmäktige årligen. Alla elever ska garanteras en individuell åtgärdsplan utifrån sina egna förutsättningar. 
 
Har ni någon plan för hur ni vill arbeta med sociala investeringar när det gäller skolans område?
Det finns flera planer och program för att arbeta med sociala investeringar i skolan. Den viktigaste planen är att garantera att alla elever får möjlighet att nå målen utifrån sina förutsättningar. Ett aktivt jämstäldhetsarbete, mångfaldsarbete, FN-s barnkonvention, Kommunstyrelsen Strategiplan för barn och unga, folkhälsoprogrammet, ökad underhållsnivå av våra skolor, samverkansdokument mellan socialförvaltningen och skolförvaltningen,  mm är några andra exempel. 

Det kom en fråga om tiggeri.

Hej! Vi är fyra studenter som går på folkhöskola och just nu
håller vi på med en undersökning om Tiggeri, så vi vore tacksama och nu kunde ge
oss falupartiets åsikter om just tiggeri, Tacksam för svar//
 
 
Hej! Falupartiet har nu diskuterat frågan och kommit fram till följande.
Troligtvis finns det två kategorier av tiggare som befinner sig i Sverige. En del utgörs av fattiga människor från andra länder. Företrädelsevis är det EU-medborgare som kommer till Sverige för att få bättre förutsättningar än de har i sitt eget hemland. Den andra delen utgörs av människor som är tvingade att tigga. Dessa tiggare får alltså bara en försvinnande liten del av "inkomsten". Huvuddelen av pengarna går istället till ligor som arbetar systematiskt med tiggeri.
Tiggeriet har med all sannolikhet inget med flyktingar att göra.
 
Falupartiet anser inte att man ska stödja dessa tiggerier vare sig som privatperson eller svenskt samhälle. Vi måste istället hänvisa tillbaka problemet till tiggarnas respektive hemland att lösa sina välfärdsproblem. Detta är krav som vi speciellt kan och ska ställa på de länder som ingår i EU.
 
 
http://www.dt.se/opinion/ledare/oppna-granser-raddade-dalfolket-fran-sin-svalt 
 
http://www.dt.se/opinion/ledare/det-finns-anledningar-att-omvardera-tiggeriet-1
 
http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/greider-vi-vander-ryggen-at-sd-s-valannons
 
http://www.dalademokraten.se/noje/jag-ar-inte-rasist-men-1
 

RSS 2.0