Kristinegymnasiet, Haraldsbogymnasiet och Lugnetgymnasiet blir kvar tack vare Falualliansen.

Den 15 december 2010 fattade skolnämndens borgerliga politiker äntligen ett beslut som innebär att Kristinegymnasiet, Haraldsbogymnasiet och Lugnetgymnasiet även fortsatt ska vara kvar som kommunala gymnasieskolor. Besparingarna ska gymnasiet klara av genom att minska lokalytan och gå ur hela fastigheter. Det finns 20 byggnader att välja på trots att vi behåller samtliga tre kommunala gymnasieskolor.
De rödgröna politikerna "vågade" inte ens ta ställning i ärendet utan ville dra gymnasieskolornas framtid i ytterligare "långbänk" (Pust!)

De rödgrönas återremissyrkande känns som ett enda stort vaccum. Hela mandatperioden har präglats av nedragningar pga minskade elevkullar och besparingar, något som samtliga partier (inklusive s, mp och v) i Falun stått bakom.
Det kan inte ha undgått någon att skolnämnden genomfört stora åtgärder inom alla skolformer för att klara den minskade ekonomiska ramen. För gymnasiets del så har frågan diskuterats i skolnämnden under hela mandatperioden och skarpt sedan våren 2010. I oktober månad var det meningen att skolnämnden skulle fatta beslut i lokalfrågan för gymnasiet, men vi valde då att skjuta på beslutet till december 2010 för kunna ge medborgare, elever och personal tid att påverka beslutet.
 
Under oktober-december 2010 tog skolförvaltningens tjänstemän fram en slutlig rapport ,”Framtidens gymansieutbildning vid Falu Gymnasium 2010-2015”. Rapporten togs fram under en politisk styrgrupp/referensgrupp som enbart bestod av rödgröna ledamöter. Den borgerliga majoriteten var inte ens med i processen.Ändå tycker inte de rödgröna att man har tillräckligt med underlag att fatta beslut på och vill återremitterar förslaget ("här ligger en hund begraven") De rödgröna har åtminstone varit fysiskt närvarande på alla möten under mandatperioden.

Gymnasiet ska spara 13,3 mkr under 2011 och för varje dag som går så minskar deras möjligheter att klara av sparkravet när vi politiker inte vågar fatta beslut. Ett icke beslut skapar dessutom frustration och oro hos personal och elever. Inte minst för de elever som ska söka gymnasiet till hösten 2011
Den rödgröna majoritetens politiska styrning och prioritering för gymnasieskolan är en ekvation som inte går ihop med verkligheten. Genom politiska direktiv i ”Framtidens gymnasieutbildning vid Falu Gymnasium 2010-2015” säger man att man vill utveckla gymnasiets verksamhet och öka elevernas måluppfyllelse samtidigt som man

# Vill Skjuta beslutet om Faluns gymnasieutbildning på framtiden.
# Drar ner 3 000 000 kronor för gymnasiet jämfört med den borgerliga majoriteten.
# Planerar att varsla 30 personal inom gymnasieskolan.
# Undlåter att reservera medel i budget för 2011 för verksamhetsanpassningar, omflyttningar eller omstruktureringar av gymnasieutbildningar.
# Undlåter att avsätta medel i budget för 2011 för att starta utvecklingsarbetet som det nya läraravtalet HÖK 2010 utgör.


Enligt utredningen ”Framtidens gymansieutbildning vid Falu Gymnasium 2010-2015” och enligt de rödgrönas politiska referensgrupp så kan Falu gymnasium gå ur lokaler motsvarande 8000-10000 m² och därmed komma ner på rikssnittet. Om de rödgröna skulle backa på beslutet att ta av gymnasiet ytterligare 3 000 000 kr år 2011 och gå ur lokaler i tillräcklig omfattning (enligt deras egna uttalande ovan) så skulle gymnasiet klara av det mesta av sin besparing utan att varsla gymnasielärare.

Den rödgröna majoriteten verkar ha en dålig insikt i vad som redan görs för att öka elevernas måluppfyllelse både nationellt, regionalt och lokalt. Rödgröna kunskaper om tex. GY-11, nya skollagen, införande av lärarlegitimation (2012), HÖK 2010, Lärarlyftet, Gysam, Individuell utvecklingsplan (IUP), införandet av skolförvaltningens nya kvalitetssystem, införandet av kommunala doktorander och magistrander, Det nationella forskningsprojektet kring barn i behov av särskilt stöd, Vikarielag, fastställande av ny ärendegång mm är information man borde ta till sig innan man”slår in öppna dörrar”.
Den röda gröna majoritetens prioriteringar med minskade ram till gymnasiet på 3 000 000 kr. och varslet av personal kommer inte att ”utveckla verksamheten eller göra att gymnasieleverna når en högre måluppfyllelse”. (Ur de rödgrönas styrning i dokumentet ”Framtidens gymansieutbildning vid Falu Gymnasium 2010-2015”)
Redan innan man tillträtt som majoritet i skolnämnden så stoppar de rödgröna dessutom ner fingrarna i ”tjänstemännens syltburk” genom att lägga sig i vilken skola som gymnaisieprogrammen ska förläggas.
Har de rödgröna samma tankar när det tex gäller miljökontoret eller personalkontoret?

För de rödgrönas kännedom!. Det är ni som sitter i majoritet och styr Falun nu. Då måste ni våga fatta beslut även om det blåser! 


RSS 2.0