Rödgrön beslutsångest leder till varsel (och valfläsket börjar bli skämt).

På skolnämnden den 26/1-11 frågade vi i oppositionen efter vilka åtgärder majoritetens politiker genomfört eller planerar att genomföra för att gymnasiet ska klara av att hålla sig inom den minskade ekonomiska ramen på 13 mkr. (år 2011). Svaret var att idagsläget var inga lokaler uppsagda. Den rödgröna majoriteten har dessutom gett direktiv till skolförvaltningen att avvakta med uppsägning av gymnasielokaler tills efter skolnämndsmötet den 23 mars 2011. Då planerar man att ta upp frågan om Hälsinggårdsskolans högstadium. Skolförvaltningen har i dag ett omöjligt uppdrag då det finns ett beslut i Kommunfullmäktige (nov-2010) där de rödgröna beslutat att gymnasiet ska spara 13 mkr samtidigt som de ska avvakta med att säga upp lokaler. Ett varsel kommer att genomföras av minst 30 gymnasielärare. För varje dag som går så riskerar flera lärare att bli varslade. Innan februari månads utgång skall de första 30 personerna namnges.


Det härbeslutsvaccumet innebär att skolnämnden kommer att få ett befarat underskott för gymnasiet på cirka 10 mkr av de 13 mkr under 2011. För lokalerna kan sägas upp tidigast i april-2011 och med 9 månaders uppsägning får besparingen effekt först 2012. Samtidigt sägs över 30 gymnasielärare upp som hade kunnat vara kvar i verksamheten om de rödgröna varit lite mera snabbfotade och beslutsamma. Kommer det planerade underskottet för gymnasiet nu att istället drabba för- eller grundskolan som en besparing eller hur har man tänkt att klara skolans ekonomi?


Vårt förslag om vi hade suttit kvar i majoritet!

Gymnasiet ska spara 13,3 mkr under 2011 och för varje dag som går så minskar deras möjligheter att klara av sparkravet när vi politiker inte vågar fatta beslut. Enligt utredningen ”Framtidens gymnasieutbildning vid Falu gymnasium 2010-2015" och enligt de rödgrönas politiska referensgrupp så kan gymnasiet gå ur lokaler motsvarande 8000-10000 m² och därmed komma ner på rikssnittet. Om de n rödgröna skulle backa från sitt beslut (budgetfullmäktige november 2010) att ta av gymnasiet ytterligare 3 mkr år 2011 och gå ur lokaler i tillräcklig omfattning så skulle gymnasiet klara av det mesta av sin besparing utan att behöva varsla så många lärare. Vi anser att man hellre ska sparar på lokaler än på personal.


På samma skolnämnd valde majoriteten att återremitterades/lyfta ur frågor med 1/3 av mötets beslutsärenden, trots att det är de rödgröna som ”äger” och planerar dagordningen.
Utifrån de rödgrönas frikostiga vallöften om återställare och tendenser av beslutsvaccum så befarar jag att Falu Kommuns ekonomi kommer att gå samma öde tillmötes den här mandatperioden som Landstiget Dalarna gått under föregående mandatperiod.


RSS 2.0