Landsbygden är också en del av Falun

Under de senaste veckorna har man kunnat ta del av ett antal partiers ställningstagande till Falu Kommuns Vision. Framtagandet har pågått sedan 2012 och leds av kommundirektören. Som gruppledare för Falupartiet känns det viktigt att framföra vårt ställningstagande i denna fråga.

Falupartiet tycker att det är positivt och viktigt att ett visionsdokument för Falu kommun har  tagits fram.Vi tycker att visionen fångat de viktigaste framgångsfaktorerna när det gäller de perspektiv som visionen bygger på.

För att nå visionen krävs ett långsiktigt arbete med samverkan mellan flera verksamhetsområden

- Trygghet och välfärd

 - Näringsliv och arbetsmarknad 

 - Hållbar utveckling

- Plats för alla 

 - Samhällsplanering och infrastruktur

- En del av resten av världen

Detta kräver samverkan mellan flera verksamhetsområden. Det som Falu partiet inte kan ställa sig bakom i visionen är centralbegreppet EN STÖRRE STAD. En tredjedel  av Falu kommuns befolkning bor inte i centralorten utan i det  geografiska området Falu kommun. Detta täcker in bl.a. Sågmyra, Bjursås,  Grycksbo, Enviken, Svärdsjö,  Linghed, Toftbyn,  Sundborn,  Danholn, Vika och Aspeboda. Begreppet EN STÖRRE STAD i visionen kommer sannolikt att  uppfattas som exkluderande för en tredjedel av kommunens befolkning, vilket Falupartiet inte tycker är acceptabelt.  Under årens lopp har Falubor på landsbygden tydligt påtalat att satsningar inom kommunal verksamhet och service oftast skett i centralorten på bekostnad av landsbygden. Den senaste händelsen var val av placering av Familjecentral nummer 2, där Grycksbo och Britsarvet var tänkbara alternativ. Centralbegrepp i en vision ska vara inkluderande för samtliga oavsett om det är reellt eller upplevevelsebaserat. Det är viktigt för oss som parti att samtliga Falubor oavsett var de bor känner sig lika viktiga och betydelsefulla. Vi som lokalparti driver en politik för Faluborna i syfte att skapa de bästa förutsättningarna när gäller vård, omsorg skola, kollektivtrafik eller kultur etc. oavsett vart man bor i kommunen. Därför är det en viktig markering i komunens vision att det inkluderar samtliga Falubor i Falu kommun.


RSS 2.0